sunnuntai 21. syyskuuta 2014

Kysely tablettien käytöstä opetuksessa opettajille


Opettajamme meillä ja naapurikoulussa vastasivat toukokuun lopussa kyselyyn tablet-tietokoneiden käytöstä opetuksessa. Kysely tehtiin Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa vaativan erityisen tuen VETURI-tutkimus- ja kehittämishankkeessa projektitutkija Tiina Kokon toimesta. Sähköinen kysely sisälsi sekä monivalinta- että avokysymyksiä. Kyselyyn vastasi 14 opettajaa. Tässä yhteenvetoa kyselyn tuloksista:

TABLETTIEN KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSI
• lähes kaikki olivat sitä mieltä, että koulutus ennen laitteiden käyttöönottoa ja käyttöönoton alussa oli riittävää
• mahdollisuus it-tukeen koettiin erittäin hyväksi
• jotkut vastaajat kokivat, että opettajilla olisi voinut olla pidempi aika tutustua laitteeseen ennen kuin oppilaat saivat ne käyttöönsä
• toivottiin koulutusta myös pitkin lukuvuotta, ei vain alkuun

RYHMÄSSÄ TAPAHTUVA TYÖSKENTELY
• suurin osa vastaajista oli erittäin motivoituneita käyttämään tabletteja opetuksessa
• eniten tabletteja käytetään:
- oppimismotivaation lisäämiseen
- aktivoivien opetus- ja oppimismenetelmien hyödyntämiseen
- lahjakkaiden oppilaiden tukemiseen
- yksilöllistämiseen
- ongelmanratkaisutaitojen vahvistamiseen
- tietojen ja taitojen yhdistämiseen
- itsenäisen oppimisen tukemiseen
- yhteistoiminnallisuuden lisäämiseen

TABLETIN KÄYTTÖ ERI OPPIAINEISSA
• eniten tabletteja käytettiin äidinkielentunneilla, matematiikassa, ympäristö- ja luonnontiedossa
• vähiten liikunnassa ja terveystiedossa
• vastaajilla oli paljon erilaisia sovelluksia käytössä

OPETTAJAN TYÖ
• puolet vastaajista oli sitä mieltä, että suunnitteluun kuuluu nyt paljon enemmän aikaa kuin ennen ja puolet oli sitä mieltä, että suunnitteluun kuluva aika ei ole muuttunut
• suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että opetuksen tavoitteet saavutetaan tablettien käyttöönoton myötä paremmin kuin ennen, loput olivat sitä mieltä, että tavoitteiden saavuttaminen ei ole muuttunut
• pedagogisen ajattelun muutos
  - osallisuuden merkitys kasvanut
  - oppilaan ongelmanratkaisukyky parantunut, itseohjautuvuus ja tekeminen korostuvat
 - oppilaskeskeisyys
 - opettaja on ohjaaja
 - yhteisöllisyys, yhdessä tekeminen ja toisilta oppiminen korostuvat

Suurin hyöty opetuksessa
• yksilöllistäminen
• opetus monipuolistunut, avannut uusia mahdollisuuksia
• hyvä työkalu, materiaalin säilytys helppoa
• oppilaiden motivaatio
• tehtävien tarkastus helpompaa
• koulutyön ja arkielämän yhdistäminen
• nopea tiedonhankinta
• oppilailla mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn

Suurin hyöty oppimisessa
• opettaa itsenäiseen opiskeluun ja yhteistoimintaan
• oppilaiden osallisuus ja vastuunotto omasta oppimisesta lisääntynyt
• vuorovaikutus lisääntynyt
• yhdessä oppiminen
• motivaatio kasvanut
• itse tekeminen
• ongelmienratkaisu ja opitun soveltaminen
• mieluinen työkalu
• jaksaa harjoitella muutoin ehkä tylsääkin asiaa
• saa edetä omaa tahtia
• saa välitöntä palautetta
• helpottaa motorisia vaikeuksia omaavien suoritusta
• ajasta ja paikasta riippumaton oppiminen
• teknologiataitojen lisääntyminen
• kielten suulliset harjoitukset
• tehtävien tarkistuksen helppous

TYÖN MUUTTUMINEN
• suurin osa vastasi, että tablettien käyttöönotto lisäsi jonkin verran työmäärää
   - osa oli sitä mieltä, että se lisäsi paljon työmäärää
   - pari vastaajaa oli sitä mieltä, että työmäärä pysyi samana tai väheni jonkin verran
• uusien appsien löytäminen ja opettelu vei aikaa
• käyttömahdollisuuksien pohtiminen uutta -voinko tehdä tämän tabletilla? 

• tekemällä oppiminen, oppilaan aktivointi ja yhteistyö lisääntynyt
• tiedonkulku työyhteisössä parantunut
• työ on hauskaa ja yksilöllisempää
• enemmän kontakteja yksittäisten oppilaiden kanssa kuin ennen
• työ ei ole niin paikkasidonnaista
• oppituntien rakenne muuttunut
• työhön motivointi on helpottunut
• läksyjen kuulustelu sähköisesti näppärää
• työhön on tullut lisää intoa ja iloa
• oppimisesta on tullut yhteisöllisempää
• tuntisuunnitelmien päivitys ”e-aikaan”
• oma innostus on kasvanut, mieletöntä löytää uusia kanavia opettamiseen

LAITTEIDEN TOIMINTA
• suurimman osan mukaan laitteet ovat toimineet hyvin, loppujen mukaan ongelmia on ollut jonkin verran
• koulun langaton verkko on toiminut hyvin
• teknistä tukea on ollut riittävästi tarjolla

YHTEISTOIMINNALLISUUS JA LUOKKAHENKI
• tablettien käyttöönotto on lisännyt yhteistoiminnallisuutta lähes kaikkien vastaajien mukaan
• puolet vastaajista on sitä mieltä, että luokkahenki on parannut ja puolet sitä mieltä, että tablettien käyttöönotto ei ole vaikuttanut luokkahenkeen
 
MIKÄ YLLÄTTI?
• osa oppilaista tietää enemmän kuin opettaja
• osa oppilaista yllättävän avuttomia laitteen kanssa
• kuinka nopeasti oppilaat oppivat ja omaksuivat omat tavat käyttää padia
• oppilaiden hyvät taidot käyttämisessä
• käyttöönoton helppous ja oppimistulosten paraneminen huikeasti
• oppilaat kirjoittavat paljon pidempiä tekstejä kuin kynällä ja paperilla
• oppilaiden motivaatio työskennellä padilla

VANHEMPIEN KOMMENTIT
• laite motivoi ja kiehtoo
• jotkut oppilaat koukussa laitteeseen -> kotona rajoitettava laitteiden käyttöä
• alussa huoli siitä, että tehdäänkö koulussa kaikki hommat nenä kiinni padissa
• positiivisia, esim. kiitelty tästä mahdollisuudesta
• ruutuaikaan tullut enemmän laatua
• ei mitenkään
• olleet tyytyväisiä ja yllättyneitä siitä, miten nopeasti lapset oppivat käyttämään tablettia

ERITYISEN TUEN HUOMIOIMINEN JA ANTAMINEN
• yksilöllistä oppimateriaalia
• kuntouttavaa treeniä lukiopetuksessa
• oppikirjan tekstejä voinut kuunnella äänikirjamaisesti padilla
• padi antaa mahdollisuuden joustavaan opetukseen/oppimiseen
• monia auttanut yksittäiset ohjelmat, puhesynteesi, kuvat, video
• kaikkea ei tarvitse perinteisesti kirjoittaa
• monta hyvää sovellusta erityisoppilaiden tukemiseen
• päivittäisessä opetuksessa
• integroiduille oppilaille täysin samoin kuin muillekin
• lukemisharjoittelu
• erilaisten sovellusten avulla oppilaat voivat harjoitella niitä asioita, joissa heillä on erityisiä vaikeuksia
• eriyttäminen


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti